Českomoravská technika, z.ú.
Českomoravská technika, z.ú.

o nás

Vycházíme z přesvědčení, že budoucnost naší země je v technické vzdělanosti a technické výchově od úrovně škol mateřských přes základní, střední až po vysoké. Ve schopnosti vnímat technickou vzdělanost, učenost a erudici jako hnací motor pozitivních změn a růstu našeho ekonomického i společenského rozvoje. Zaměřujeme se na podporu získávání a šíření informací, znalostí a vědomostí, motivování změny přístupu veřejnosti k technickým oborům, a to zejména otevíráním prostoru pro projekty a jejich realizaci, pro propojování a nalézání společných malých i velkých témat a dosažení cílů s významnými synergickými a multiplikačními efekty.

Českomoravská technika, z.ú., zřizuje k podpoře a k realizaci své činnosti neformální orgány a výbory. K naplnění veřejně prospěšných účelů a cílů sdružuje firmy a instituce (partnery) mající společný zájem, vycházející z principů činnosti ČMT, a připravuje společné strategie k řešení a realizaci.


obory zájmů a činností Českomoravská technika z.ú.

 • PŘÍMÉ PODPŮRNÉ PROJEKTY A AKTIVITY ZACÍLENÉ NA TECHNICKOU VZDĚLANOST
 • posilování zájmu o technickou vzdělanost a výchovu ve všech věkových kategoriích a v širokém spektru veřejnosti
 • podpora získávání a šíření informací, znalostí a vědomostí ze všech oborů vědy a techniky
 • zvyšování prestiže technických oborů a motivace k jejich studiu a profesní kariéře, propagace technické vzdělanosti a učenosti
 • vytváření a provozování jednoduché a srozumitelné platformy pro zvyšování technické gramotnosti – zejména odborných slovníků či encyklopedií a včetně jejich mediální podpory a cíleného PR
 • příprava, realizace a podpora procesů, modelů a projektů předávání know-how (jak technického a všeobecně odborného, tak i praktických dovedností - např. řemeslných) seniorů mladším generacím
 • podpora učitelů na všech stupních při interpretaci a prosazování technických oborů
 • poznávání historie techniky, řemesel a průmyslu např. prostřednictvím technických i stavebních památek, nástrojů a pomůcek včetně případné péče o ně
 • VYUŽITÍ ATRAKTIVNÍCH AKTIVIT VE SPOJENÍ S PODPOROU TECHNIKY A JEJÍ PREZENTACE
 • podpora volnočasových aktivit inovativně propojovaných s osvětou a vzděláváním v oblasti techniky, její podpory a její historie v českých zemích
 • VYTVÁŘENÍ A REALIZACE FORMÁTŮ PRO OCEŇOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ A VÝSLEDKŮ
 • oceňování osobností a významných počinů majících vztah k vědě, technice, rozvoji průmyslu a k odbornému školství a vzdělávání
 • vytváření a provozování společné platformy pro oceňování školáků a studentů věnujících se technickým oborům, jejich rozvoji i historii vědy a techniky
 • VZDĚLÁVACÍ, PODPŮRNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 • pořádání konferencí, seminářů, workshopů, znalostních soutěží a kvízů a dalších forem vzdělanostně výchovných a zábavných aktivit
 • tvorba a zpracování účelových publikací a pomůcek, propagačních materiálů a předmětů, mediálních programů a výstupů (výchovných, vzdělávacích a informačních), didaktických pomůcek a jejich šíření s garancí širokého a optimálně cíleného dopadu poskytovaných a předávaných informací

správní rada: 

Jiří Marek

Jiří Marek, předseda

Absolvent řádného i postgraduálního studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, je konzultantem v oblasti energetiky a jednatelem společnosti JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. V energetice pracuje od roku 1974 (na ČEZu do roku 1996). V předchozích více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstků ministra financí.

V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na ustavení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Rovněž poskytoval konzultační služby v řadě energetických kauz včetně privatizace energetiky na Slovensku. V roce 2014 spoluzaložil veřejně prospěšnou organizaci Českomoravská technika, z.ú., kde působí jako předseda správní rady. Základním cílem ČMT je propagovat a podporovat technickou učenost a vzdělanost, zvýšit zájem o ní i její prestiž v široké veřejnosti.

V oblasti PR je zaměřen jako autor i editor na popularizační publikační činnost zejména o jaderné energii (publikace „Jaderná energie“, „Velká kniha o energii“, „Manuál energetické gramotnosti“, „Teplo a jak na to“, „Energie a energetika - to mě baví“, „Bezpečnost - imperativ jaderné energetiky“, články v ekonomických časopisech), a má rozsáhlé zkušenosti z pořádání mezinárodních i specializovaných odborných konferencí a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděna v televizi, rozhlase i ekonomických magazínech. V prosinci 2014 byl zvolen presidentem spolku „Jaderní veteráni“.

Eduard Metela

vystudovaný elektrotechnik se zkušenostmi v zahraničním obchodě a dlouholetý kariérní diplomat s rozsáhlými znalostmi o činnostech neziskového sektoru ve světě i o realizaci velkých projektů …

Miroslav Zagrapan

pedagogický pracovník se zaměřením na fyziku a další odborné předměty, který ve výuce volí postupy, při nichž žákům nejen srozumitelně objasní danou látku, ale pomocí příkladů z praxe rozvíjí i jejich logické myšlení a orientaci na technické obory

ředitel: 

František Petružalek

František Petružalek

Absolvent řádného i postgraduálního studia na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, se specializuje ve své novinářské a publicistické práci na průmysl, výzkum a vývoj, nové technologie a historii vědy a techniky. Je jednatelem společnosti STUDIO P+P, s.r.o., která je kromě dalších aktivit vydavatelem čtvrtletníku CzechIndustry, v němž působí na pozici šéfredaktora. Hlavním posláním časopisu je přinášet informace o dění v hospodářské sféře v širších souvislostech. Na jeho stránkách pravidelně vystupují nejvyšší představitelé státní správy a samosprávy, ale i významné osobnosti z podnikatelské sféry, majitelé firem, top manažeři a další. CzechIndustry přináší řadu rad a informací, zkušenosti úspěšných firem a také stanoviska a názory k zásadním otázkám ovlivňujícím podnikatelské prostředí České republiky, etiku podnikání, ale i k tématům mnohem širším.

V předchozích letech pracoval v redakci Práce jako redaktor a posléze vedoucí vydání a v deníku Telegraf, poté byl tiskovým mluvčím Vojenského otevřeného penzijního fondu, šéfredaktorem odborného neimpaktovaného měsíčníku Energetika a tiskovým mluvčím Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

V době svého působení v ČSZE úzce spolupracoval s Miroslavem Kubínem na přípravě a vydání unikátní publikace o historii československé a české energetiky nazvané Proměny české energetiky a na aktualizaci knihy Teplo pro Prahu, s prof. Františkem Jiroušem na jeho monografii Efektivní spalování paliv, je autorem studie o vědě a výzkum v bývalém Československu v letech 1945 – 1989 zaměřeným na energetiku. Má rozsáhlé zkušenosti s pořádáním odborných a společenských akcí, které zabezpečoval např. pro společnosti CAC Leasing a posléze UniCredit Leasing a Zepter International. Je zakládajícím členem České společnosti pro energetiku a spoluzakladatelem Českomoravské techniky, z.ú., které je ředitelem.