Českomoravská technika, z.ú.
Českomoravská technika, z.ú.

Medaile

Cílem vyznamenání Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad je ocenit osobnosti z České republiky i zahraničí za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy. Vyznamenání uděluje ministr průmyslu a obchodu České republiky v souladu se Statutem pro udělování tohoto rezortního vyznamenání. Je určeno pro osobnosti z oborů pokrývaných gescí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to zejména průmyslu, energetiky, komunikací, infrastruktury, stavebnictví, obchodu, případně jiných, s působností rezortu souvisejících. Vyznamenání je udělováno za celoživotní přínos nebo významný počin pro obor v obecné rovině, se silným akcentem na plnění aktuální či budoucí integrující role příslušné aktivity směrem k celoevropské integraci a zejména ke zjednodušení či odstraňování překážek na této cestě.

Vyznamenání

Vyznamenání není jeho zřizovateli (MPO + ČMT) chápáno pouze ve své prvoplánové funkci - jako ocenění významných osobností. Významově stejná pozornost je věnována tomu, aby jak výběr oceněných, tak příprava a průběh slavnostních aktů předávání Medaile sloužilo k vytvoření a udržování neformální platformy pro inspirativní setkávání nejvýznamnějších českých firem – partnerů projektu, samotných laureátů – osob, za nimiž stojí mimořádná profesní kariéra nebo obdobné významné skutečnosti, členů Výboru – špičkových osobností českého průmyslu, vědy a výzkumu, a samozřejmě ministra a nejvyšších představitelů ministerstva. A právě zde se projevuje velmi významný a cílený efekt vyznamenávání Medailí – využití tohoto projektu ve prospěch mladé generace budoucích techniků a inženýrů. Projekt vyznamenávání je cíleně otevřen i studentům (nejen vysokoškolským, ale i středoškolským), a to již ve fázi nominační (seznamování se s kandidáty a jejich prací), tak i dále – účastí na akcích a umožněním přímé komunikace s laureáty medaile (ale stejně tak i s osobnostmi z Výboru, či z prostředí Partnerů), a tím k významnému transferu znalostí a zkušeností.

Každoročně

Každoročně bude vydána bilanční přehledná publikace s mediálně využitelným potenciálem, která bude k dispozici všem na projektu participujícím. Tato informace o významných osobnostech a inovativních počinech, stejně tak jako o zájmu všech zúčastněných (MPO, ČMT, Partnerů a Výboru) bude v elektronické formě distribuována také na dotčené vysoké i střední školy (aby zájemci a nejlepší z nich mohli i dále čerpat inspiraci z kvality a dosažených či dosahovaných výsledků….) s cílem zvyšovat zájem o technickou vzdělanost a vytvářet tak podmínky pro co nejvyšší konkurenceschopnost českého hospodářství ve vyspělém technologickém světě. Tím vším bude v projektu „udělování medailí“ výrazněn akcentován mimořádně důležitý sekundární efekt – příkladem motivovat mladou nastupující generaci.

O králi a jeho aktivitách

Jiří z Kunštátu a Poděbrad, král český v letech 1458 – 1471, je jediný český panovník, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Je znám pro svůj prozíravý přístup a pro ideu jednotné Evropy, kterou předběhl svou dobu a z toho důvodu pořádal veliká poselstva „z Čech až na konec světa”.

Jiří z Poděbrad byl skvělým diplomatem jak na domácí, tak především i na zahraniční scéně. Na nejvýznamnější evropské dvory vyslal v letech 1463 – 1464 poselstva s myšlenkou vytvoření projektu Všeobecné mírové organizace křesťanských panovníků (“Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu”), v níž by se všichni snažili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem (“obecným konsistoriem”); Evropa se měla sjednotit v boji proti Turkům, “nejzarputilejším nepřátelům jména křesťanů” a vyhnat je z bývalých křesťanských zemí. Ve spolku měly mít státy, uspořádané do větších celků (Galie, Germánie, Itálie, Hispánie.), po jednom hlasu, přičemž se počítalo s vůdčí rolí Francie.

Převratná a v mnohém svou dobu předbíhající myšlenka vytvoření středověkého “společenství národů” (obdoby dnešní OSN či EU) nakonec nenašla pochopení. Jiříkovo úsilí mohlo jen stěží uspět v podobě, v níž byla ignorována papežská moc, a tak se kurie otevřeně i skrytě postavila proti. Tato smělá myšlenka tak po mnohých peripetiích nedospěla ke zdárnému konci, neboť se na její realizaci v jisté podobě muselo počkat dalších pět století!
zdroj: Wikipedie